Integritetspolicy

Vi på Glittrigating.se värnar om din personliga integritet därför eftersträvar vi att alltid en hög nivå av dataskydd.

Glittrigating.se behandlar dina personuppgifter i enlighet med den senaste dataskyddslagen. Det innebär bland annat att vi är öppna med vad vi gör

med dina personuppgifter. Att vi inte säljer dina personuppgifter till andra företag och följer gällande regler kring dataskydd och tillämpar minimal

uppgiftslagring. Nedan beskriver vi hur personuppgifter hanteras på Glittrigating.se, vilka rättigheter du har som kund hos oss och vad du gör om

du har frågor eller vill anonymisera dina uppgifter.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och därför är det viktigt att du läser och förstår

vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster. Har du frågor kan du kontakta oss på kundtjänsten via hej@glittrigating.se.

 

Vad är en personuppgift? Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, t.ex. namn, personnummer,

IP-adress eller köphistorik.

Vad är behandling av personuppgifter? Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, till exempel insamling,

registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, läsning, användning, utlämning, spridning eller annat tillhandahållande av

uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, radering eller förstöring.

Hur samlar vi in personuppgifter? När du loggar in på vår kundsida, köper våra produkter eller tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss samlar

vi in de personuppgifter du delar med oss t.ex fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer,

betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress och annan ärenderelaterad information, t.ex. information som du lämnar

vid kontakter med vår kundtjänst. Vi kan även komma att samla in och uppdatera dina adressuppgifter via tredjepartstjänster för betalningslösningar,

adressuppdateringar samt vid fakturaköp ta uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker och andra finansiella institut.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför? Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:

– Leverans av en beställd/köpt produkt (inklusive avisering om leverans eller kontakter i samband med försenad leverans).

– Identifikation och ålderskontroll.

– Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av

kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag.

– Adresskontroll mot externa källor, t.ex. Klarna eller liknande.

– Hantering av reklamations- och garantiärenden.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 – Namn, Personnummer, Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och mobilnummer).

– Betalinformation (t.ex. debiteringsnummer, transaktionstidpunkt och kortinnehavare).

– Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag.

– Orderinformation (t.ex. vad som köpts, när det köpts m.m).

– Användaruppgifter ditt kundkonto.

– Din korrespondens med oss (t.ex mail, chatt och telefonsamtal).

 Vilka syften har vi för att behandla dina personuppgifter och vilken laglig grund finns för behandlingen av dina personuppgifter?

– Med köpeavtal som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att hantera ditt köp på vår site, detta inkluderar att behandla dina

beställningar, returer samt reklamationer.

– Med köpeavtal som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att skicka mail till dig med meddelanden om leveransstatus eller i

händelse av problem med leveransen av dina artiklar.

– Med köpeavtal som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.

– Med köpeavtal som laglig grund kommer vi göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig detta genom

att se till din betalningshistorik och kreditkontroller.

– Med köpeavtal som laglig grund använder vi vår kundservice personuppgifter för att hantera förfrågningar från

dig som kommer till oss via e-post, vår chattfunktion, telefon och sociala medier.

– Med köpeavtal som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att hantera klagomål och garantiärenden rörande våra produkter.

– Med rättslig förpliktelse som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den

lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp hos oss på Glittrigating.se.

– Med intresseavvägning som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att bekräfta din adress med externa partner.

– Med intresseavvägning som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden till dig,

något du alltid kan frånsäga dig.

– Med rättslig förpliktelse som laglig grund kan vi behöva använda dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar,

domstolsutslag och myndighetsbeslut. Personuppgiftsbiträden För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina

personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss t.ex företag som hjälper oss med betallösningar,

frakt och IT-tjänster. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi delar endast personuppgifter med personuppgiftsbiträden som är för specifika för ändamål och som är förenliga med de ändamål

för vilka vi har samlat in informationen.

Vi har avtal med alla våra personuppgiftsbiträden som garanterar att de hanterar dina personuppgifter med högsta säkerhet och att de

åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Personuppgiftsansvariga Om vi enligt lag är skyldiga att dela dina personuppgifter med andra som är självständigt personuppgiftsansvariga,

t.ex. statliga myndigheter eller misstänker brott kommer vi dela dessa på ett säkert sätt.

När dina personuppgifter delas med andra som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller deras integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi din information? Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål, se mer

om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål nedan.

Var behandlar vi dina personuppgifter? Våra personuppgiftsbiträden finns i olika delar av världen. Därför kan dina personuppgifter komma att

behandlas både inom och utanför EU/EES. Oavsett var dina uppgifter behandlas ser vi dock till att skydda din personliga information med alla

rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur skyddar vi dina personuppgifter? Våra IT-system är utvecklade för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter.

Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång,

förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna

ändamål har tillgång till dem.

Rätt till tillgång: Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall få information om varför vi behandlar

uppgifterna och hur länge vi sparar dem. Du har även rätt att få en kopia på alla dina personuppgifter. Detta har du via ditt konto-inlogg.

Rätt till rättelse: Du har rätt att rätta felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dig.

Rätt till radering och begränsning: Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om det saknas laglig grund för behandlingen

eller vi inte längre behöver dina personuppgifter. Vi kommer även själva anonymisera alla personuppgifter som inte längre är relevanta för oss.

Du kan också under vissa förutsättningar t.ex. om vi inte längre behöver personuppgifterna men du behöver dem för att kunna hävda din rätt i domstol

ha rätt att begära att vi begränsar vår behandling till lagring av dina uppgifter och inte använder dem på annat sätt. Du har rätt att inte vara föremål för

ett helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen

påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet

uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

Rätt till invändning: Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring, vi kommer då att avsluta

direktmarknadsföringen. Du har också rätt att invända mot behandling som sker med stöd av ett berättigat intresse.

Rätt till dataportabilitet: När vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig, eller med stöd av ditt samtycke, har du rätt till så

kallad dataportabilitet där endast sådana personuppgifter som du själv lämnat till oss ingår. Det betyder att du kan få ut dina personuppgifter i ett

strukturerat och maskinläsbart format som gör att du kan flytta dina personuppgifter. När behandlingen av dina personuppgifter sker med

stöd av ditt samtycke, för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig,

har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter.

– Klagomål till tillsynsmyndighet: Du får gärna kontakta oss på Glittrigating.se med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina

personuppgifter. Om du anser att vi inte kan hjälpa dig på ett tillfredställande sätt kan du framföra klagomål på behandlingen av dina personuppgifter

till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen).

Vad händer om vi förändrar vår personuppgiftshantering?

Om vi skulle börja behandla dina personuppgifter för nya syften, börja samla in nya uppgifter eller dela dina uppgifter med nya

personuppgiftsbiträden kommer vi att informera dig om detta. Den senaste versionen av dataskyddsinformation

finns alltid publicerad på Glittrigating.se.

Hur länge sparas dina uppgifter hos oss på Glittrigating.se?

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

För att fullgöra våra förpliktelser under och efter ditt köp av en produkt: 3 år från ditt senaste köp.

För marknadsföring och kundtjänstkontakt som baseras på en intresseavvägning: 24 månader från ditt senaste köp.

För bokföring: 7 år plus innevarande år enligt gällande lagstiftning. För samtliga rättsliga förpliktelser sparas uppgifterna så länge detta krävs

enligt gällande lagstiftning.

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till oss på hej@glittrigating.se.

Vi på Glittrigating.se värnar om din personliga integritet därför

eftersträvar vi att alltid en hög nivå av dataskydd.

Glittrigating.se behandlar dina personuppgifter i enlighet med den senaste dataskyddslagen.

Det innebär bland annat att vi är öppna med vad vi gör

med dina personuppgifter. Att vi inte säljer dina personuppgifter till andra företag och

följer gällande regler kring dataskydd och tillämpar minimal uppgiftslagring.

Nedan beskriver vi hur personuppgifter hanteras på Glittrigating.se, vilka rättigheter du har

som kund hos oss och vad du gör om du har frågor eller vill anonymisera dina uppgifter.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och

därför är det viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

Har du frågor kan du kontakta oss på kundtjänsten via hej@glittrigating.se.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig,

t.ex. namn, personnummer, IP-adress eller köphistorik.

Vad är behandling av personuppgifter? Alla former av åtgärder med personuppgifter är

personuppgiftsbehandling, till exempel insamling, registrering, organisering,

lagring, bearbetning eller ändring, läsning, användning, utlämning, spridning eller annat

tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering,

radering eller förstöring.

Hur samlar vi in personuppgifter?

När du loggar in på vår kundsida, köper våra produkter eller tjänster eller på annat sätt är i

kontakt med oss samlar vi in de personuppgifter du delar med oss t.ex fullständigt namn, adress,

e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, köp-,

order- och användningshistorik, IP-adress och annan ärenderelaterad information,

t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst. Vi kan även komma

att samla in och uppdatera dina adressuppgifter via tredjepartstjänster för betalningslösningar,

adressuppdateringar samt vid fakturaköp ta uppgifter om kreditvärdighet från

kreditvärderingsinstitut, banker och andra finansiella institut.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför? Personuppgifter behandlas för att möjliggöra

följande:

– Leverans av en beställd/köpt produkt (inklusive avisering om leverans eller kontakter i

samband med försenad leverans).

– Identifikation och ålderskontroll.

– Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan

innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av

kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag.

– Adresskontroll mot externa källor, t.ex. Klarna eller liknande.

– Hantering av reklamations- och garantiärenden.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 – Namn, Personnummer, Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och mobilnummer).

– Betalinformation (t.ex. debiteringsnummer, transaktionstidpunkt och kortinnehavare).

– Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag.

– Orderinformation (t.ex. vad som köpts, när det köpts m.m).

– Användaruppgifter ditt kundkonto.

– Din korrespondens med oss (t.ex mail, chatt och telefonsamtal).

 Vilka syften har vi för att behandla dina personuppgifter och vilken

laglig grund finns för behandlingen av dina personuppgifter?

– Med köpeavtal som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att hantera ditt köp på

vår site, detta inkluderar att behandla dina beställningar, returer samt reklamationer.

– Med köpeavtal som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att skicka mail till dig

med meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.

– Med köpeavtal som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att

hantera dina betalningar.

– Med köpeavtal som laglig grund kommer vi göra en analys av vilka betalningsalternativ

som finns tillgängliga för dig detta genom

att se till din betalningshistorik och kreditkontroller.

– Med köpeavtal som laglig grund använder vi vår kundservice personuppgifter för att

hantera förfrågningar från

dig som kommer till oss via e-post, vår chattfunktion, telefon och sociala medier.

– Med köpeavtal som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att hantera

klagomål och garantiärenden rörande våra produkter.

– Med rättslig förpliktelse som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att

identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den

lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp hos oss på Glittrigating.se.

– Med intresseavvägning som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att bekräfta

din adress med externa partner.

– Med intresseavvägning som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att

skicka nyhetsbrev och erbjudanden till dig,

något du alltid kan frånsäga dig.

– Med rättslig förpliktelse som laglig grund kan vi behöva använda dina personuppgifter för att

uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut.

Personuppgiftsbiträden — För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina

personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss t.ex företag som

hjälper oss med betallösningar, frakt och IT-tjänster. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag

som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi delar endast personuppgifter med personuppgiftsbiträden som är för specifika för

ändamål och som är förenliga med de ändamålför vilka vi har samlat in informationen.

Vi har avtal med alla våra personuppgiftsbiträden som garanterar att de hanterar

dina personuppgifter med högsta säkerhet och att de åtar sig att följa våra säkerhetskrav

samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Personuppgiftsansvariga Om vi enligt lag är skyldiga att dela dina personuppgifter med andra

som är självständigt personuppgiftsansvariga, t.ex. statliga myndigheter eller misstänker

brott kommer vi dela dessa på ett säkert sätt.

När dina personuppgifter delas med andra som är självständigt personuppgiftsansvarig

gäller deras integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi din information? Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är

nödvändigt för respektive ändamål, se mer om de specifika lagringsperioderna under

respektive ändamål nedan.

Var behandlar vi dina personuppgifter? Våra personuppgiftsbiträden finns i olika delar av världen.

Därför kan dina personuppgifter komma att behandlas både inom och utanför EU/EES.

Oavsett var dina uppgifter behandlas ser vi dock till att skydda din personliga information

med alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder i samma nivå som det skydd

som erbjuds inom EU/EES.

Hur skyddar vi dina personuppgifter? Våra IT-system är utvecklade för att skydda sekretessen,

integriteten och tillgången till personuppgifter.

Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller

obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada).

Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna

uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Rätt till tillgång: Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om

dig, och i så fall få information om varför vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar dem.

Du har även rätt att få en kopia på alla dina personuppgifter. Detta har du via ditt konto-inlogg.

Rätt till rättelse: Du har rätt att rätta felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dig.

Rätt till radering och begränsning: Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade,

t.ex. om det saknas laglig grund för behandlingen eller vi inte längre behöver dina

personuppgifter.

Vi kommer även själva anonymisera alla personuppgifter som inte längre är relevanta för oss.

Du kan också under vissa förutsättningar t.ex. om vi inte längre behöver personuppgifterna men

du behöver dem för att kunna hävda din rätt i domstol ha rätt att begära att vi begränsar vår

behandling till lagring av dina uppgifter och inte använder dem på annat sätt. Du har rätt att inte

vara föremål för ett helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant

beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt

tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal

med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat

ditt uttryckliga samtycke till detta.

Rätt till invändning: Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för

direktmarknadsföring, vi kommer då att avsluta direktmarknadsföringen. Du har också rätt

att invända mot behandling som sker med stöd av ett berättigat intresse.

Rätt till dataportabilitet: När vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig,

eller med stöd av ditt samtycke, har du rätt till så kallad dataportabilitet där endast sådana

personuppgifter som du själv lämnat till oss ingår. Det betyder att du kan få ut dina

personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format som gör att du kan flytta

dina personuppgifter. När behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av ditt samtycke,

för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har

samlats in direkt från dig, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter.

– Klagomål till tillsynsmyndighet: Du får gärna kontakta oss på Glittrigating.se med frågor eller

klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Om du anser att vi inte kan hjälpa dig

på ett tillfredställande sätt kan du framföra klagomål på behandlingen av dina personuppgifter

till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen).

Vad händer om vi förändrar vår personuppgiftshantering?

Om vi skulle börja behandla dina personuppgifter för nya syften, börja samla in nya uppgifter

eller dela dina uppgifter med nya personuppgiftsbiträden kommer vi att informera dig om detta.

Den senaste versionen av dataskyddsinformation finns alltid publicerad på Glittrigating.se.

Hur länge sparas dina uppgifter hos oss på Glittrigating.se?

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

För att fullgöra våra förpliktelser under och efter ditt köp av en produkt: 3 år från ditt senaste köp.

För marknadsföring och kundtjänstkontakt som baseras på en intresseavvägning:

24 månader från ditt senaste köp.

För bokföring: 7 år plus innevarande år enligt gällande lagstiftning. För samtliga

rättsliga förpliktelser sparas uppgifterna så länge detta krävs

enligt gällande lagstiftning.

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter,

hör gärna av dig till oss på hej@glittrigating.se.

Vi på Glittrigating.se värnar om din

personliga integritet därför eftersträvar

vi att alltid en hög nivå av dataskydd.

Glittrigating.se behandlar dina

personuppgifter i enlighet med den

senaste dataskyddslagen.

Det innebär bland annat att vi är öppna

med vad vi gör med dina

personuppgifter. Att vi inte säljer dina

personuppgifter till andra företag och

följer gällande regler kring dataskydd

och tillämpar minimal uppgiftslagring.

Nedan beskriver vi hur personuppgifter

hanteras på Glittrigating.se, vilka

rättigheter du har som kund hos oss

och vad du gör om du har frågor eller

vill anonymisera dina uppgifter.

Det är viktigt för oss att du känner dig

trygg med hur vi behandlar dina

personuppgifter och därför är det viktigt

att du läser och förstår vår

integritetspolicy innan du använder

våra tjänster. Har du frågor kan du

kontakta oss på kundtjänsten via

hej@glittrigating.se.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information

som direkt eller indirekt kan kopplas

till dig, t.ex. namn, personnummer,

IP-adress eller köphistorik.

Vad är behandling av personuppgifter?

Alla former av åtgärder med

personuppgifter är personuppgifts-

behandling, till exempel insamling,

registrering, organisering, lagring,

bearbetning eller ändring, läsning,

användning, utlämning, spridning

eller annat tillhandahållande av

uppgifter, sammanställning eller

samkörning, blockering, radering

eller förstöring.

Hur samlar vi in personuppgifter?

När du loggar in på vår kundsida,

köper våra produkter eller tjänster

eller på annat sätt är i kontakt med

oss samlar vi in de personuppgifter

du delar med oss t.ex fullständigt namn,

adress, e-postadress, telefonnummer,

personnummer, betalningsuppgifter,

köp-, order- och användningshistorik,

IP-adress och annan ärenderelaterad

information, t.ex. information som du

lämnar vid kontakter med vår

kundtjänst. Vi kan även komma att samla

in och uppdatera dina adressuppgifter

via tredjepartstjänster för betalnings-

lösningar, adressuppdateringar samt vid

fakturaköp ta uppgifter om kredit-

värdighet från  kreditvärderingsinstitut,

banker och andra finansiella institut.

Vilka personuppgifter samlar vi in och

varför? Personuppgifter behandlas för

att möjliggöra följande:

– Leverans av en beställd/köpt produkt

(inklusive avisering om leverans eller

kontakter i samband med

försenad leverans).

– Identifikation och ålderskontroll.

– Hantering av betalning (inklusive

analys av möjliga betallösningar

vilket kan innefatta en kontroll

gentemot betalningshistorik och

inhämtning av kreditupplysningar

från kreditupplysningsföretag.

– Adresskontroll mot externa

källor, t.ex. Klarna eller liknande.

– Hantering av reklamations- och

garantiärenden.

De kategorier av personuppgifter

som behandlas är:

 – Namn, Personnummer,

Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post

och mobilnummer).

– Betalinformation (t.ex. debiterings-

nummer, transaktionstidpunkt och

kortinnehavare).

– Kreditupplysningar från kredit-

upplysningsföretag.

– Orderinformation (t.ex. vad som

köpts, när det köpts m.m).

– Användaruppgifter ditt kundkonto.

– Din korrespondens med oss (t.ex

mail, chatt och telefonsamtal).

Vilka syften har vi för att behandla

dina personuppgifter och vilken laglig

grund finns för behandlingen av dina

personuppgifter?

– Med köpeavtal som laglig grund

använder vi dina personuppgifter för

att hantera ditt köp på vår site, detta

inkluderar att behandla dina

beställningar, returer samt

reklamationer.

– Med köpeavtal som laglig grund

använder vi dina personuppgifter för

att skicka mail till dig med meddelanden

om leveransstatus eller i händelse av

problem med leveransen av dina artiklar.

– Med köpeavtal som laglig grund

använder vi dina personuppgifter för att

hantera dina betalningar.

– Med köpeavtal som laglig grund

kommer vi göra en analys av vilka

betalningsalternativ som finns

tillgängliga för dig detta genom att se

till din betalningshistorik och

kreditkontroller.

– Med köpeavtal som laglig grund

använder vi vår kundservice

personuppgifter för att hantera

förfrågningar från dig som kommer

till oss via e-post, vår chattfunktion,

telefon och sociala medier.

– Med köpeavtal som laglig grund

använder vi dina personuppgifter

för att hantera klagomål och garanti-

ärenden rörande våra produkter.

– Med rättslig förpliktelse som laglig

grund använder vi dina person-

uppgifter för att identifiera dig och

för att bekräfta att du innehar den

lagstadgade minimiåldern för att

genomföra köp hos oss på

Glittrigating.se.

– Med intresseavvägning som laglig

grund använder vi dina person-

uppgifter för att bekräfta din adress

med externa partner.

– Med intresseavvägning som laglig

grund använder vi dina person-

uppgifter för att skicka nyhetsbrev och

erbjudanden till dig, något du alltid kan

frånsäga dig.

– Med rättslig förpliktelse som laglig

grund kan vi behöva använda dina

personuppgifter för att uppfylla kraven

i lagar, domstolsutslag och myndighets-

beslut. Personuppgiftsbiträden För att

vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar

vi dina personuppgifter med företag

som är s.k. personuppgiftsbiträden för

oss t.ex företag som hjälper oss med

betallösningar, frakt och IT-tjänster.

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag

som behandlar informationen för vår

räkning och enligt våra instruktioner.

Vi delar endast personuppgifter med

personuppgiftsbiträden som är för

specifika för ändamål och som är

förenliga med de ändamål för vilka vi

har samlat in informationen.

Vi har avtal med alla våra person-

uppgiftsbiträden som garanterar att

de hanterar dina personuppgifter med

högsta säkerhet och att de åtar sig att

följa våra säkerhetskrav samt

begränsningar och krav avseende

internationell överföring av person-

uppgifter.

Personuppgiftsansvariga om vi enligt

lag är skyldiga att dela dina person-

uppgifter med andra som är

självständigt personuppgiftsansvariga,

t.ex. statliga myndigheter eller

misstänker brott kommer vi dela dessa

på ett säkert sätt.

När dina personuppgifter delas med

andra som är självständigt person-

uppgiftsansvarig gäller deras

integritetspolicy och personuppgifts-

hantering.

Hur länge sparar vi din information?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter

längre än vad som är nödvändigt för

respektive ändamål, se mer

om de specifika lagringsperioderna

under respektive ändamål nedan.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Våra personuppgiftsbiträden finns i

olika delar av världen. Därför kan dina

personuppgifter komma att

behandlas både inom och utanför

EU/EES. Oavsett var dina uppgifter

behandlas ser vi dock till att skydda din

personliga information med alla

rimliga legala, tekniska och

organisatoriska åtgärder i samma nivå

som det skydd som erbjuds inom

EU/EES.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Våra IT-system är utvecklade för att

skydda sekretessen, integriteten och

tillgången till personuppgifter.

Vi har vidtagit särskilda säkerhets-

åtgärder för att skydda dina person-

uppgifter mot olovlig eller obehörig

behandling (såsom olovlig tillgång,

förlust, förstörelse eller skada).

Endast de personer som faktiskt behöver

behandla dina personuppgifter för att vi

ska kunna uppfylla våra angivna ändamål

har tillgång till dem.

Rätt till tillgång: Du har rätt att få en

bekräftelse på om vi behandlar person-

uppgifter om dig, och i så fall få

information om varför vi behandlar

uppgifterna och hur länge vi sparar dem.

Du har även rätt att få en kopia på alla

dina personuppgifter. Detta har du via

ditt konto-inlogg.

Rätt till rättelse: Du har rätt att rätta

felaktiga och ofullständiga person-

uppgifter om dig.

Rätt till radering och begränsning:

Du har i vissa fall rätt att få dina

personuppgifter raderade, t.ex. om

det saknas laglig grund för behandlingen

eller vi inte längre behöver dina person-

uppgifter. Vi kommer även själva

anonymisera alla personuppgifter som

inte längre är relevanta för oss.

Du kan också under vissa förutsättningar

t.ex. om vi inte längre behöver person-

uppgifterna men du behöver dem för att

kunna hävda din rätt i domstol ha rätt

att begära att vi begränsar vår

behandling  till lagring av dina uppgifter

och inte använder dem på annat sätt.

Du har rätt  att inte vara föremål för ett

helt  automatiserat beslutsfattande,

inbegripet  profilering, om sådant

beslutsfattande har  rättsliga följder

eller på liknande sätt väsentligen

påverkar dig. Denna rätt tillämpas

dock inte om det automatiserade

beslutsfattandet är nödvändigt för att

fullgöra ett avtal med dig, om besluts-

fattandet uttryckligen är tillåtet enligt

lag eller om du har lämnat ditt

uttryckliga samtycke till detta.

Rätt till invändning: Du har rätt att

invända mot att vi behandlar dina

personuppgifter för direkt-

marknadsföring, vi kommer då att

avsluta direktmarknadsföringen.

Du har också rätt att invända mot

behandling som sker med stöd av ett

berättigat intresse.

Rätt till dataportabilitet: När vi

behandlar dina personuppgifter för

att fullgöra ett avtal med dig, eller med

stöd av ditt samtycke, har du rätt till så

kallad dataportabilitet där endast

sådana personuppgifter som du själv

lämnat till oss ingår. Det betyder att du

kan få ut dina personuppgifter i ett

strukturerat och maskinläsbart format

som gör att du kan flytta dina person-

uppgifter. När behandlingen av dina

personuppgifter sker med stöd av ditt

samtycke, för att fullgöra eller ingå ett

avtal med dig, samt under förutsättning

att personuppgifterna har samlats in

direkt från dig, har du rätt att få en kopia

av dina personuppgifter.

– Klagomål till tillsynsmyndighet: Du får

gärna kontakta oss på Glittrigating.se

med frågor eller klagomål som rör

behandlingen av dina personuppgifter.

Om du anser att vi inte kan hjälpa dig på

ett tillfredställande sätt kan du framföra

klagomål på behandlingen av dina

personuppgifter till Integritets-

skyddsmyndigheten

(f.d. Datainspektionen).

Vad händer om vi förändrar vår

personuppgiftshantering? Om vi skulle

börja behandla dina personuppgifter

för nya syften, börja samla in nya

uppgifter eller dela dina uppgifter med

nya personuppgiftsbiträden kommer vi

att informera dig om detta. Den senaste

versionen av dataskyddsinformation

finns alltid publicerad på

Glittrigating.se.

Hur länge sparas dina uppgifter hos

oss på Glittrigating.se?

Dina personuppgifter sparas aldrig

längre än vad som är tillåtet enligt

gällande lagstiftning. För att fullgöra

våra förpliktelser under och efter ditt

köp av en produkt: 3 år från ditt senaste

köp. För marknadsföring och

kundtjänstkontakt som baseras på en

intresseavvägning: 24 månader från

ditt senaste köp.

För bokföring: 7 år plus innevarande år

enligt gällande lagstiftning. För samtliga

rättsliga förpliktelser sparas uppgifterna

så länge detta krävs enligt gällande

lagstiftning.

Om du har några frågor eller

funderingar om behandlingen av dina

personuppgifter, hör gärna av dig till oss

hej@glittrigating.se.

Varukorg